Lungnu leh Puvom

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

LUNGNU leh PUVOM | Paite Folktales

Nidanglai pek in lawmta kithuahthei mahmah nih, Puvom leh Lungnu kichi a om hi. Amau a sun a zaan kithuah in, a hohna peuh uah kiton leh nnasep bangkim semkhawm gige uhi. Nikhat tuh, tuiching in buai mahmah ua, a chinzoh tak un Pumvom in Lungnu kiang ah, “lawm lungnu aw, kei ka va vakkhe ding a, I tuichin nang ana veng inla kua mah nana leuhsak hetlouhding ahi” chi in vakkhiaksan hi. A pawtkhiak nung sawtlou in Sakhi khat hong pailutkha in Lungnu kiang ah, “Hiai tui kua chin ahia? chia a dot leh, Lungnu in, “Puvom chin, kei chin” chi in a dawng hi. Sakhi in, “Zapsuk dengdeng, zaptou dengdeng thaw taang aw” hon chih leh Lungnu in, “Puvom na ngam leh” hon chihsan hi. Sakhi in zong zapngam samlou in a paisanta hi.

Huaizoh in Sazuk hong vaklut nawn a, Lungnu kiang ah, “Hiai tui kua chin hiam? Chi’n hon dong nawn hi. Lungnu in, “Puvom chin leh kei chin” Chi’n na dawng a, Sazuk in, “Zapsuk dengdeng, zaptou dengdeng thaw taang aw” hon chih nawn leh Lungnu in, “Puvom na ngam leh” hon chihtak in Sakhi in zong zapngamlou in a paikhiaksan hi. Tua nung sawtlou in Sakei  hong dianglut nawn leuleu hi. “Hiai lui kua chin hiam?” chia Sakei in Lungnu a dot leh, “Puvom chin kei chin” chi’n ana dawng hi. Sakei in leng, “Zap suk dengdeng, zaptou dengdeng thaw taang aw” a chih nawn leh, Lungnu in, “Puvom nan gam leh” chi’n dawng nawn leuleu hi. Sakei in leng, “Puvom chil bangchia a lian a, a zang bangtan a sau hiam?” chi’n lehdot nawn hi. Lungnu in, “Puvom chil belta chia, a zang mautawn tan” chi’n dawng a, huaitakin “Ngamtham e” chih toh thuah in Sakei tuisung ah tawmlut in zap ta hi.

Puvom hongpai a, Lungnu kiang hong tuntak in Lungnu in, “Puvom ei, I tuichin ah mi kibual ei” chia a hilh leh Puvom in leng Sakei lui a ki buallai va naihphei pah thulthul in hong kisual ta uhi. Lungnu in a gei ua na en in, “Ka muan leh ka muan, a zou zawzaw luinaak si dia, a lel zawzaw luitaw ah si ding” hon chihtak in amau leng hong hahpan saan mahmah ua, a tawp in Puvom luinaak ah si a, Sakei luitaw ah asi hi. Puvom a hong sihphet in Lungnu in  a zang atkhiaksak a tamngai ding in a bawl hi. A bawlzoh a hon mut leh ngaih mahmah ahihman in, Ketachilpol in hon zakha hi.

Keltachilpol leng mikhemdan siamtak ahihman in Lungnu tamngai laksaktheih dan hon ngaihtuahta hi. Nikhat Lungnu kiang ah vahoh a, “Lungnu, na Nu’n tui na tawi heha chi” chi’n Keltachilpol in Lungnu pawtkhiakna ding kia ngaihtuah hi. Lungnu in, “Tui tawi zouta ing e” chi’n dawng hi. “sing na pua hen aw” achih nawn leh, “Ka pawzouta” chi’n dawng nawn zel hi. “Na nu’n ana ihmu hen hon chi” a va chihzel a, huaitak in Lungnu in, “Eh! Ngut aw, ka ihmu naikei a ka hong ihmu ding” chi’n hong ihmu hi. Huaitak in, Keltachilpol leng Lungnu tamngai lading in taipah a, a lakkhitphet in kintak in taikhe vengveng hi. Lungnu hong khanlohtak in a tamngai omlouhlam hon thei pah a, it lua in a kapkap ta mai hi. A kahlaitak Va-ak nupa in va tuakkha ua, “Lungnu aw, bang achia na kah ngeungeu” achih uleh, aman, “Keltachilpol in ka tamngai hon guksak a it lua a kap ka hi” chi’n dawng hi. Huaitak in Va-ak te nupa in leng, “Ahihleh na nau Zuha hon suahzek inla, kou ka hon suhsak ding uh” chi’n kun uhi. Lungnu leng kipak lua in zuha va suahpah a, a nekzohtak un, “Awle, tu’n nang ana tawngheh inla, a hon delh chiah kou kana laaksakmai ding uh” a chita uhi. Lungnu leng taipah tingteng in Keltachilpol kiang ah, “Keltachilpol lenlun, a mual a guam a chiltat dongdong” chi’n ava tawng ta hi. Keltachilpol leng heh lua in, “Lungnu neenu, hong vua in na chi hia?” a chihleh, “Hong vua in kon laukei” chi kawm in Lungnu innlam zuan in tai vengveng hi. Keltachilpol in leng delhzuipah a, Lungnu te innkong hong tuntak in Va-ak te tuh lau in, “Ak Ak” chi’n ana lengmang hiau ua, Keltachilpol in Lungnu mankha in vaw zialzial ta hi.

Lungnu tuh khasia kisa in, a tamngai itna toh a kap nawn ngutngut hi. A kah laitak in Aisa nupa hong paikha geih nawn ua, “Lungnu aw, bang ahia na kah ngeungeu?” chi’n dong ua, “Keltachilpol in ka tamngai hon laksak a khasia a kap ka hi” chi’n Lungnu in dawng nawn leuleu in. Aisa nupa te’n leng panpihtheihdan ngaihtuah uhi. “A hehpihhuai Lungnu aw, nan au zuha no’n suahdingleh ka hon lakkiksak ding uh” hon chinawn ta uhi. “Nouleng Va-ak te nupa bang in non khem kha di uh” chi’n utlou hi. Himahleh Aisa nupa te’n, “Eh! Lawm, koulah lengmang na ding kha lah neilou ung ua,  mibang a paihat leng hilou lai, koilam a hon taisan a honk hem ding ka hi ua?” a chihtak un, “Ahihleh” chi’n Lungnu inleng zuha suah in vaktak in a nesakta hi. Aisa nupa te’n, “Nang Keltachilpol nava tawng heh dia, na innkong bul ah kana pang ding ua,a hong kaanchiang in a chilpol kana tehsak ding uh” chi’n thu hon leelta ua, hong kisa nawn leuleu uhi.

A genbang un Lungnu tuh hong kuan nawn a, “Keltachilpol lenlun, a mual a guam a chiltat dongdong” chi’n ava tawng nawnta hi. Keltachilpol leng hehlua in, “Lungnu neenu hong vaw nawn leng chi na hiam?” a chih leh, “Nangbang kon lau kei” chihtoh thuah in Lungnu innlam zuan in a tai nawn vengveng hi. Keltachilpol inleng a tamngai tawi in hon delh nawn hi. Inn kongkhak a hon kaantak in Aisa nupa te’n a chil ana tehsak ua, nasalua in keltachilpol  a kikou lualua zawzen hi. Tepnak semsem ua, a tawp in, a tamngai tawi khahsuah khongkhong ta hi. Huaitak in, Lungnu in leng a tamngai va tawmpah hi. Aisa te’n Keltachilpol chil a khah tak un, amah leng a innlam ah kikpah tingteng hi. Lungnu in a tamngai tangkik ahihmah in a kipahna thu Aisa nupa te kiang ah hon gen a, hong ki khenta ua, Lungnu leng lungmuangtak in a tamngai tum kawmzel in a hinkhua nuamtak in a zangta hi.

Hiai tangthu apan in… Tulai khovel ah Va-ak te bang a mikhemhat a tamluatziak a mi diktat khenkhat te maban ding hubing te hi nuam mahmah uhi. Hithei kisa leh kamzol nazongteng midik leh thilteng hihthei hituanlou, Aisa nupa te bang in I thuchiam ah diktat leng, chih hon sinsak hi.

SOURCE: www.thaikawitongluan.com

Search