LOVE V/S ARRANGE MARRIAGE

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

LOVE V/S ARRANGE MARRIAGE
By Katte Mawite
kattie mawite
Ka TATA khedap lakzelna, SBI sak a Nepalipa' sumbuk ah tata khedap la din kava kuan nawn hi. Kei' buh dia kalak ahikei a, zuak dia kalak zel ahi. Ni asat mahmah ziak in khawl tawldam kawm a tutzek ka ut a, banah ka van lak di hon pack ngai ahihman in huai ngak kawm in ka kihuihtheu zual hi. Sawtlou ka ngak nung in ka van di a bawlzou a, himahleh ka houlimna uh a lakloh man in ka paisan thei zokkei hi.

"Bawinu, nang graduate ta maw?" Chi in hon dong a, "hmmm" chihteng in ka dawng lel hi. "Nou singtangmite na hamphat dan uh. Scholarship khawng nei uchia, na siamsinna uh hon panpih mahmah di ahi" a hon chi nawn a, kenleng, "Hampha himah ung. Ka hamphatna uh ka theikei lua ua hiven. Scholarship ka muh chiang ua phone leina di peuh a zang unga, sum lommuh ngeilouten ka lommuh chiang ua kipak selua a manphatna di bangtak a manphasak theilou zozen sek kakei ua. Kenchu nou mah hampha konsa. Scholarship tellou ale na tate uh sangpipi tunzou uchia" ka chihbeh zungzung hi.

Tomchik ka dai zual ua, huchi in a hong pau nawn ua, "Bawinu, nang pasal nei dek nailou di maw?" Chi in nui heuhau kawm in hon dong a, kenleng nui kawm in, "theilou maw..." ka chi hiau lel hi. "Nou mite mak konsak dan. Na it na ngaihte utoh kiteng uchia, lah kiteng tungtawn lou tampi om. Kou mite chu 99% arranged hi inchin, love marriage sanga success zaw a thei kahi. Keile ka zi toh kingai masa lou, ka kitenma ua chu kimukha..........." bangbang hiam a genbeh lai. Himahleh ka ngaihtuahna a paisau luat ziak in a thugen ka za nawnkei.

A thugen ka lungtang ah a gingging mai. 'Na it na ngaihte uh toh kiteng uchia, lah kiteng tungtawn lou tampi om'. Ka ngaihtuahna a paisau khop mai. Sawtlou kal in banglou teng ka lungsim ah hong lang man. Kei hon chihna bang in kana ngaihtuah a, nuam salou tak in ka om liailuai hi. A khenchiah, kei dinmun hon thei le hilou, a muhdan a hon gen maimai hinte chi in lungnop kana kipe zel hi.

Ka kum tam nai hetkei mahleh hiai ka topic gen lampang na nana uah chu, haksatna namenlou kana tuakkha sam hi. Nungaknou kahihlai in itna kichi ka ut dandan a control thei di bang in kana kingaihtuah a, itna kichi a taktak a ana theikhalou kahihman in lawmte' haksatna kana theihsiampih theikei hi. Khatvei ngial houh, ka lawmte khat, a tangvalpa'n a ngaihnawnlouh ziak hia, bangziak ahia chih theihbut louh khat in a ngaihsak nawnkei a, ka lawmnu'n a pona mahmah hi. Huchih hunlai in ka lungsim in, 'mi'n hon ngaihkei leh enle ngaihlouh di hilel' chi in kana ngaihtuah hi. A taktak gam a ka dinkhak nailouh ziak hi in kathei.

Hun hong paitou zel a, ken leng ngaihzawng ka hon nei samta hi. Nidanga ka ngaihtuah toh a kibangkei khop mai. Itna khukpi a kaut vanglak chiang in pawtkhe zou di vual ka hinawnkei. Ka tangvalpa bang tuh, a luzang apan a khetaw tan demna di ka theikei a, hoihbukim in ka mu hi. A van zat khempeuh in a hoihna behlap hi in kathei a, khekol khuk keek teng lehleng ahoih bang in ka mu vek mai. 'I it taktakte, a aktuamsia natan uh hoih kisa ahi' chia ana gen uh ka phawkkhia hi.
Nasepvan toh niin biibiai in hongpai leh leng, a hoihna leh kilawmna a liahmang zou tuankei. A kizuun deuh chiang in houh, angel muh mah bang in kamka heuhou leh gen masak di pen theilou in ka omkha zozen sek hi. Hichituk a lungkuai leh muhmai ale kipahna hon tuntu omthei din ka gingta ngeikei. Amah tuh ka vitamin A-Z a himai. Amah ka neihkhak hampha ka kisa petmah a, lunggulh dang himhim ka neikei tlats.

Huchi kawmkal ah ka vangsiatna mahmah ahihleh, ka tangvalpa tuh HAWMSIAM TANGPA ana hikha zenhouh hi. Mi thilphalte kuapeuh in a pahtak hang in, itna phallua te'n kuamah' pahtak a loh kei uhi. Mi bangzah hiam in ka tangvalpa ka kikop ua, I political leaderte uh a ki-resign ngamlouh bang un kuamah ka ki-resign ngamkei uhi.

Nektheih kituh hile ung bel, bangchidan hiam a aphela le kihawm theih di hiven. Mihing phelkhap nadan omlou ahihchiang in, ka tangvalpa uh adia TIMEPASS NO.1 hih di ka kituh vingveng uhi.
Ka lawmte'n ka omdan uh hon theilua uh ahihman in, in kibuhalsak bangmai in thu zaknophuai lou, i zak mai ale I sin I lung teng kuangzak thei di bang khop in hon house sek uhi. Huaiteng kawmkal a ding himahleng, itna in ka mit a delsak a, itna in ka deihtelna hon lakmangsak hi. Sih a ngaih lehleng sihpih ngam khop in kana kipumpiak laizang hi. Huchia ka omtouh nilnial lai un candidate dangte awlawl in ana ki-withdraw ua, a kuhkalpen leh itna a dim nu'n top 1 ka luahtou vengvong ta hi. Uncontest a ching chu ka himai ding ee.

Huchihlai in midang hon ittu di a omlou tuan samkei. Mi pilvang leh nu-le-pa' hon deihsak bawl deuh bangle a omthou. Himahleh huaiten ka lungsim kilkhat le a luahpha kei uh. Kipezou tak in ka lungsim tengteng, sitkhen omlou top in ka itpen adin ka pesiang sipsip hi.

Sawtkuam tak ka kingaih khit nung un, ka kalthu uh hon noksak teng palzut tou in, ka kikhenma tan uh daihding in tuibang gawm ding simthu ka leelkhawm uhi. Huchi in nitak sawtluat ma in amau inn lam manoh in ka kizuikhe ta uhi. Kithutuak tak in ka phone uh ka switch off tuak ua, huai nitak chiah inchu, kuamah dang poimoh ngei nawnlou di ka bang uhi. Keilah tuh, vualzou kisa in zansawt nung natan in ka nui heuhau den hi. Ka lawmpa ka ngaihtuah a, ak khawng, ui khawng gu hilebel, vengsung makaite'n man mahmah di uh hiven. Mihing sese a gukkhak ziak in lampi ah buaina tuaklou in lamzang tak in a inn uh ka tungthei uhi. Keilah chu, guka om laklak ah a guknuam pen ka hi ding. Puak lah ngailou, kaih lah ngailou. A poimoh leh tai dia mansa hilai!

A inkong ua kal ka suanlut apan ka kikheng chet. Amasapen in BYF apan BDF ah kalut a, kamit leng 90° a kahah zel pen 45° in ka kheniamsuk chet hi. Nuthak pathak ka neih banah, sanggam thak ka neihbeh a, ka zingthohna leh leiman sunna(dailenna) a tuamta. Sikkeu tuam ka hon zangta a, bangteng keia din a thak vek ahi hi. Ka damsunga a thak ka hauhni pen hi din ka gingta.
Nupite'n mouthak a noplouhdan a genzelte uh ka hon paltou samta a. Nuam kholkei mah e. Gamtat ngeilouhna a gamtat chu, temta koih di maimai le lungsim senzek a ngai. Ka haihot zawkmah toh, buai diak leng kilawm kasa hial hi. Ka vangphat nawnna mahmah ahihleh, ka pasal nu leh pate a siam mahmah ua, banah, kei bangbang a paunuam uh ahihman in ka kituak mahmah uhi. Ka pasal in sepluat nei kholkei mahleh, a nu-le-pa neizou lel uh ahihman in sawtlou bel nuam kasa veve uhi. Ka nupa ua sep neilou kahihman un sum neilou in ka omta uhi. Kei' omma a bel a nu leh pa ngensuk-ngentou leh leng a poina a omkei. Himahleh kei ka om apan tuadan a hithei gige nawnkei. Sum mulou kahihman un, ka poimoh uh ka nulepa kianga ka ngetlouh ngal uh muhna di dang a om tuankei. Zite' underwear man di khawng nute kianga nget hial zaw, zumhuai lamdeuh ahi. Pasalte pilvang ua!

Ka pasal upen hilou ahihman in inn ka tuan ua, huchihlai in ken B.A. ka simlel hi. Ka pasal in nitenga kiloh in na hon sem a, ken leng school neuchik khat a private teacher a sepna di ka mu zenzen hi. Inn nupi toh, student toh teacher kon kop chu a buaihuai riamruam khop mai.

Thohbaih leh thohhak pen thutuam in koih tale.... thoh hu hun in an ka huan ngal a, ka zoh chiang a tui tawi in, ka man chiang in an kane zel uhi. Huchi in kou ofis lam tuak ka zuan zel uhi. Kei ka school kaina gamlalou ahihman in nitaklamanhuan in ka pangthei zel a, ka pasal ahihleh nitumzul khawng in hong tung zel hi. Ta neilou kahihman un kougel kia tangzaang tak in ka om heuhheuh lel uhi. Ta-le-nau hon subuai di lah omlou ahihman in a chang in a thawmhau huai guauguau hun a omsek hi.

Hon behlaptu di omthei mahmahlou ahihman in nitak chimthawina din internet pack thun in, ka nih un phone khat ah ka online khawm ua, lupna tung ah whatsapp leh facebook a chiamnuih hong ki-post tekhawng simkhawm in ka nui tuuktuuk theizel uhi. Bangtanhiam bel huai in hon khemzou a, nuam kasa veve uhi. Ka phone zat uh ka pasal a ahi a, ama' no.mah a whatsapp hong kahihman un aman intekna la zawdeuh sam hi. Photo bangmah ka koihkei ua, himahleh fake bel ka hisamkei uh. Lim bangmah a omlouh ziak in fake din hon gingta mahle uh user name leh abouts bel a diklou bangmah a omkei. Khatvei ngial houh, friend request khat hong om a, ka et uleh 'Ka Ek Kon Nesak Diam' ana hi laizang. Lupnatung ah nung na zen in ka kinuihsiak uhi.

Hun hong pailiam zel a, whatsapp leh facebook in hon nemzou nawnkei. Ka et tha leng a suak nawnkei. Himahleh ka lawmpa bel nidang sanga le lunglut zaw a bang hi. Himahleh ka etpih ngei nawnkei. B.A. 4th semester ka exam hundek ahihman in hihtheih dandan in ka examna ding ka kisakhol hi. Nikhat ka lawmnu a hong pawt a, an huankawm kahihman in ginatak in ka kihou mankei uhi. Ka huanzohtak in bench tunga tu kawm in ka houlim neuhneuh uhi. Aman leng hon chiamnuih in, "Uak dek nailou maw?" A hon chi a, kenleng, "kare....miksi kheme chin vom chiah le om naikei veh aw.."chi in chiamnuih mah in ka dawngthuk hi. Huchia chiamnuih khawng gen a ka omlai un ka lawmpa a hong tung a, annek hunta chi in ka lawmnu'n hon paisan hi.

Hunte hong paitou zel a, kou nupa leng ka om ngei un ka om nilouh lai uhi. Ka kitennung uh kum 3 hial paita mahleh ta ka nei nai tuankei uhi. Kiginni zing khat ka pasal nasem in a kuan a, ken bel skul khawl kahihman in inn na khawng sem in ka khomtawk in ka buai mahmah sam hi. Huchia ka buai laitak in ka phone hong ging rengreng a, ka et leh ka lawmnu ana hi hi. Ka khut nulsiang zok a phone kalak leh, thu zaknophuai manglou phetlouh zaknophuai mahmah lou, zakmai ale chimul thou sungsung thei khat a hon gen hi. Zinglam dak 9 khawng hipan mahleh khua mial di mah a bang a, naang tutphah tunga tu in nuailam a kuun dedu kawm in ka kingaihtuah nilouh hi. Ka itna bel a bei tuankei. Himahleh ka itna sang in ka thikthusiatna a sang zaw. Nidanga ka lawmte khat toh, pasal neih chianga nungak dang hon neihsan khak di lauhuai kasak dan uleh, hon neihsan le uh a lungkhamhuai didan ka kikup lai uh bang ka lungsim ah hong lang dundun mai hi. Kingaihlai a midang hon neihsan ziaka lunggim zaw anepte ana hi chih ka phawkkhe thakthak hi.

Ka pasal in ngaihzawng dang nei ahihdan kazak tuh ka manglam hi henla, kikhanglou leh chih ka ut ngei mai. Khatvei a ahongpai laia le huai hon hilh dia hong pawt himahleh a genkhiak di ngamlou a a ngimngim nalam a ka pasal hongtung man ahihdan leng chiangtak in hon gen hi. Ka lung a kham petmah a, ka beidot luat man in ka lawmnu bang ka mohsa khadek zozen hi. 'Hong hilh sese keileh lungnuam taka om di hi inga' chi peuh in ka ngaihtuah zel a, akhenchiang in lah, 'hon hilh mah hoih e. Ka theih di mah hi' chi in ka ngaihtuah theizel hi.

Chihngaihna theilou selua akhenchiang in ka khitui bang hong luang kha duatduat zel a, akhenchiang in lah mittui neilou mah ka bang velvul zel hi. Kiginni ahi a, meh leilouh theihlouh ahihman in thaduai punpun sa in ka pawtkhia a, ka muhteng bang kei bang in lungkham vek le uh kilawm kasa hial hi. Ka thuzak dik ahi chih chiang kahihman in ka pasal kia gen selou leh ngeina dan a om sawm in kana kigingkhol zozen hi. A hongtung chianga ka om didan khawng ka chiing lawk a, saap hong tung di mah ka bangsak hial hi. Akhenchiang in insung ah ka kivialleh thithe a, ka gawl bang khuah zozen in kapau didan teng bang mansa diam in kana kigingkhol hi. Kisakhol sese lou in om lengle himai dihia, himahleh ka puak a gik ziaka nengchik bek kisaklouh theihlouh in kangai hi.

A hong tung ngei a, amah ka muh chiang in ka ngaihtuahna hong kikheng in ka thangpaih tha hong suak guih mawk hi. Sun a ka puansawpte khep in lupna gei ah kana ding a, banglouteng ngaihtuah in paulou phunlou in, hehluat leh mangbang kisakluat ziak in maisan lenglung in ka omna mun ah ka ding hi. Nidanga nasem hong tun chianga maitai leh nuihmai toh ana muak gige kahihman in huaini a ka omdan lamdang asa petmah. A hon naih a, kamai san piampuam ahihman in damlou di honsa in ka noplouhna om hiam chi in hon dong poppop hi. Huai huntak inka ngaihtuahna a paisau ngei mai. 'U, kon it it maizen toh maw?' Chih kia ka lungsim ah a om a, adang ka ngaihtuah thei nawnkei. Ka it mahmah ka pasal in kei sanga itzawk dang a neih tuh ka kipahlam ahi hetkei. Ka thuzak ka ngaihtuah a, ka pasal' mel ka en zela. Paulou phunlou in ka mittui lum hithit tuh ka biang tegel ah a kizuisuk diandian uhi.

Bangmah chilou kahihdan gen in a kisilna di tui ka bawlsak a, a kisil zoh in an kane uhi. Ngeina bang in aman a facebook a khoih nawn a, ken bel exam dekta kahihman in ka laibu ka maituah khemkhem sam hi. Lunglut lou pi a laisim kahihman in ka ning a kitel a, paulou in lupna ah kalum a, puan ka kikhuhmang vengveng hi. Ka lawmpa leng a hong lum a, damtak leh neemtak in huchia ka omziak hon dong hi. Keileng a tawp in ka ki-ip zou nawnkei a, "U bangziak midang non ngaihsan hiam?kei a na lung tungzou nawnlou hia?" Chi in mittui pak niuniau in ka dong khong hi. Ahitak a gen in bel, ka sihna ding a ka zot leh ka itpen leh muanpen a ka belh ahihman in pai himhim ka sawmkei. Ka thildot hon dawn di haksa asa mahmah a, a tawp in hon it mahmah leh a lungtunlouhna omlou ahihdan hon hilh a, hihkhial a kisakdan leh huchia om nawnlou ding banah, tua a ngaihnu leng thuzak nawnlou ding ahihdan hon gen hi.

Keileng ka lung nuam kholkei mahleh, huchia hon genthei chu a chihtaktak mah hinte chi a kilungmuan in ka ihmuta hi. Pai le sawmlou, banah ka nupa kal uh asiat dI deihlou kahihman in tua thu koimah ah, kuamah kiang ah ka genkhe ngeikei himhim. Hun hong paizel a, ka itdan leh ama adia kipetaktak kahihdante hon theisuah semsem ahihman in a khonungpi inle ngaihdam hon ngen zihzeh mai a, banah ama omdan a kenle omsan lou ding in mittui kai zen in hon ngensek hi. Kenleng kuamah dang saisan ka sawmkei a, ama omdan leng thuklou ding kahihdan gen in ka khamuan zel hi. Alangkhat ah, huchia a omkhak kisik taktak ahih a, dettak a keilam a ahong belh nak aleh zaw a hihkhelh ka ngaidam a, genkhak nawn leng ka sawmkei. Mihing lampam sikkhial lou omlou' chih leng om hiven, huai apan I kibawltheih leh ahoih himai chi in ka ngaihtuah hi.

Hunte hong paitou zel in, bangmah buaina thupi lua gen di omlou in kumkhat bang kon zangliam tou thei nawn uhi. Himahleh ka lungsim ngei ka pu nawnkei chileng ka khial lawmlawm kei ding. Ka pasal ka itna bel a beikei a, a beingei dinle ka gingta kei. Huchi hi kawmkawm napi in muanna ka nei tawm hiaihiai a, ka kitennung uh gentaklouh ka kingaihlai ua a omdan teng khawng ngaihtuah in, ka ningkitel tha a suaksuak mai hi. A khenchiang in lah, a huchih ka theih gegu pi a ka ngaih hiven, ka tuah bangbang ka lungkim mai di hilou di maw?chi in ka ngaihtuah zel hi. Ka lungsim in huai chi mahleng, a taktak gam ah a zuih a haksa mahmah.

Ka kal ua palai a pang di nau lah ka neithei mahmah kei ua, akhenchiang in kichimtaak lamlam ka bang uhi. Himahleh kuaman bel genkhiak inle ka neikei uh. Aman leng huailampang kamkhat leng hon genkha ngeikei , huaiziak mah in a lungsim diktak di ka theibun kei. Genkhiak mawk chi le a hikei himhim. Kei zeldim thubawl in bel, kei pai leng la, aman midang nei lele poi sa din ka gingta kei. Paikei lengle poi sa lawmlawm dinle ka gingta tuankei. Banah, ka pai di a deihluat lou hang in ka om dile deih law tuan din ka gingta kei. Huchi in nuamlou tak inka om liailuai ua, achang in ka kisel panpan ta uhi.

Ken bel ka it ngei in ka it a, nengchik le a kiamtuan in ka theikei. Himahleh ka muanna mansuahsa lakkik tuh thil namai ahikei. Ka muanlouh ziak mah in, theikei mahleng midang sai nei din ka gingta tinten a, huai ka muanmohna in ama lam a kabelh a, nidang a bang a ka kineihsak di hon daal a, keikia' aa dan in ka koihthei nawnkei. Huai in hon lunggimsak a, ka maisuah a taang zou nawnkei. Kei lungmuang louh ziak adiama chih zaw ka theikei, amah bel ngaihmuang kasa mahmah a, a omdan ngei in lungmuangtak in a che hiauhiau lel hi.

Ka omdan leh lungput seel sawm mahleng, sun leh zan a ka lungsima omden ahihman in selzoh di vual ahikei. Hon theih chiang in bangpi inle a ngai tuankei a, "non muan leh muanhuai di, non muankei leh muanhuai lou di" chi in hon gensan hiau lel hi. Huai hon chi ahihleh ka muangta di chi in muan sawm in pan la sek mahleng a hithei vual kei. A pawlawng apan hong kilang maimai hilou a, ka sunglam apan zung ana kaita ahihman in a sel hong om nak a, himahleh a hong sel masasa ka heuhkhe zel hi. It tak leh muanlouh tak thuah tuh thil nuam liai ahikei. Paisan mai di chileng, itna in hon kaan zel. Ka it a, ka omden di chileng, muan mahmah louh toh damsung zatkhawm di thilnuam leh baihsam a hikei.
Bangteng hileh, keileng kikhauhsak in, niteng ngeina dan bang in ka omtou a, aman leng na a semzel thou hi. Huchi in lunggim leh lungtang a puakgik lianpi toh B.A. 6th semester exam kon zouthei hamham hi. Ka examzoh nung kal khat hiam paipan in ka bil hong puaklek get. Huaizan in tuh khatvei leng ka ihmu kei. Ka kitennung ua a nihveina ding in midang a ngaih thu chiangtak leh confirm sa in ka thei ngal hi. Huainu no.le kala ngal a, ka pasal huai nitak pawtkhia ahihman in huainu ka call chot mawk hi. Ka thangpaih luat man a call kha kahi a, gen di thei le ka hituankei. A pickup tak in ka pasal min gen in, ama kianga a hohkhak leh hohkhak louh ka dong mawk hi.


Aman leng hohlouh ahihdan hon gen banah kei leng kua kahi hiam chi in hon kan hi. Kenleng a zi kahihdan gen in phone ka cut khum gaih hi.

Huaihun chet in chu ka kikhin dimdem. Ka itpen himahleh, ka itpen' ang a lungmuang taka khosa tuanlou kahihdan chiangtak in ka theita a, ka nawlam a kik a, nungak thak louh ngal deihtelna dang ka nei nawnkei. Inn ah kana omlai hamham a, ka pasal hong paihak ahihman in kana lupsan a, himahleh ka ihmutsan kei. Bangmah genlou leh ihmulou in huai zan ka khovak hi. Ka kiguk zan ua vualzou kisa a zansawt nung tan a ka nuih hauhau toh kilehbulh chet in , huaizan in zaw, zansawt nung phetlou zankhovak in ka men neinuai den hi. Huchi in zingkal in kisel leh kina buai a omlou in, amaadia chinglou kahihdan gen in, kapai nung chianga hinkhua nuamtak zang dia deihsakna khak kawm in, nitak a ka van saksa pua in ka paisan hi. Zan nung in kalut a, zingkhang in kapai. Nuikawm in kalut a, kapkawm in kapawt. Kholai mi kuamah' muhlouh phetlouh ka nu-le-pa'n le hon theihpih louh in kakuan a, miteng' muh in kakik hi.
Huchia hunpaisa teng ngaihtuah a ka omlai in ka houlimpih pan a thugen ana sunzom lai a, ka thil ngaihtuah sunga bangteng ana gen hiam chih bel ka theikei. Himahleh ka khophawk in hichi in ana genlai hi. "Nou mite sawt pipi na kingaih khit nung ua kiteng uchia, na kiten khit chiang ua na hunlui uh khawng leh thu houchikchik khawng pholhsuahsuah nahi uh. Gentehna in, na kingaihlai ua midang a saikhakte khawng uh na kiten khit nung chiang ua na kiselna khop uh pha ahi. Kouchu kithei hamhama, hunlui bangmah kitheituah loua kiteng unga hunlui ziaka kinak chih omlou. Huchih sunga ta khawng nei unga, ta buaipih ngaita ahihchia kou kiselna di hunman om nawnlou ahi. Huaiziaka arranged marriage kha lohching zaw ahi" chi in a thugen hon zou a, keileng ka tawl dam mahmahta ahihman in ka paisan hi.

Ka paikawmkawm in ka kingaihtuah dedu a, itna kia le ana bukimlou ahihdan ka theikhe thakthak hi. Nupa kal ah kimuantuahna leh ginomna banah, nul-le-pa' hon lemsakpihna mahmah leng poimoh mahmah ahihdan ka ngaihtuah khe sawnsawn hi. Tuateng ban ah, kingai masa kholkei lele nu-le-pa' hon deihsak tetoh kiteng mawk bang hileng, itna tuh hong piang mai din ka gingta hi. Huaiziak in LOVE V/S ARRANGE MARRIAGE ah, ARRANGE tuh vualtungtuanna ka khusak hi.

Search